Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na objednávku služieb, potvrdzuje objednávajúci (ďalej ako „Užívateľ"), že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

  2. Firma Digital Wizards Group s.r.o. (ďalej ako „Poskytovateľ") je správcom osobných údajov užívateľov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

  3. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služieb môže spracovávať nasledujúce osobné údaje Užívateľa:

   • Meno, priezvisko

   • IČ, DIČ

   • Emailovú adresu

   • Telefónne číslo

   • Fakturačné adresu

   • Údaje spojené s platbou

   Tieto údaje sú získavané za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

  4. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v 3. krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

  5. Na emailovú adresu (prípadne tel.č.) Užívateľa môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti, ak ho Užívateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobných služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel poskytovateľom spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

  6. V prípade, že je Užívateľ fyzická osoba a spracovávajú sa tak jeho osobné údaje, má podľa GDPR právo:

   • požadovať od Poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR

   • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR

   • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

   Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

  7. Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Poskytovateľa plniť.

  8. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 GDPR.

  9. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.

 2. Spracovateľská zmluva

  1. Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Užívateľa, teda nakupujúcich v eshopoch Užívateľa, spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.

  2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.rocketoo.sk.

  3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.4 - 2.12 týchto podmienok týchto podmienok vo Spracovateľské zmluve. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

  4. Poskytovateľ zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa.

  5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

  6. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy uložené na hardware Poskytovateľa, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

  7. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Používateľovi uľahčí splnenie žiadostí klientov Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informovanie a prenositeľnosť informácií.

  8. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

  9. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely poskytovania eshopového riešení www.rocketoo.sk.

  10. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa pre vlastnú potrebu a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

  11. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať získané osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu az uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  12. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingu e-shopového riešenie Rocketoo. Užívateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Poskytovateľ však musí používateľa písomne informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

  13. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.

  14. Prijatá technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.

  15. Poskytovateľ vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov, a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

  16. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.

 3. Záverečné ustanovenia

  1. Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom objednávkového internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje Užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že je v celom rozsahu akceptuje.

  2. Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

  3. Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach.

  4. Ostatné vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom České republiky v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.5.2018.

Zadajte svoje údaje, my sa vám ozveme a radi s vami preberieme vaše potreby a otázky.

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s prijímaním propagačných e-mailov od spoločnosti Digital Wizards Group s.r.o. týkajúcich sa jej produktov a služieb. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v dolnej časti našich e-mailov.