Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Zmluvné strany

  1. Poskytovateľ
   Digital Wizards Group s.r.o.
   zapísaná v obchodnom registry vedenom u Krajského súdu v Ostravě, oddiel C, vložka 61512
   so sídlom: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, Česká republika
   IČ: 03496996, DIČ: CZ03496996
   bankové spojenie: 777007770/2010 - Fio banka, a.s.
   kontaktný e-mail: podpora@rocketoo.cz
   (ďalej len „poskytovateľ“)

  2. Objednávateľ
   fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služby Rocketoo prstredníctvom objednávkového formulára na stránkách https://rocketoo.sk
   (ďalej len „objednávateľ“)

   poskytovateľ a objednávateľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

 2. Základné ustanovenia

  1. Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie k prevádzkovaniu a používaniu e-shopu, priebežná aktualizácia rozhrania, technická podpora a doplnkové služby podľa dohody zmluvných strán, to všetko za úplatu.

  2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe týchto VOP, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.

  3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia právnym rádom Slovenskej republiky, hlavne Občianskym zákonníkom.

  4. Vymedzenie základných pojmov:

   1. Produkt - internetový obchod (ďalej len „e-shop“), vytvorený pomocou šablón na webovej stránke poskytovateľa alebo e-shop zhotovený poskytovateľom podľa individuálneho zadania objednávateľa.

   2. Licenčná zmluva – zmluva o poskytnutí licencie k softwaru uzavretá medzi poskytovateľom a objednávateľom na základe a v súlade s týmito VOP (ďalej len „licenčná zmluva“, alebo „zmluva“). Zmluvné strany súhlasia s tým, aby uzavretie licenčnej zmluvy medzi stranami prebehlo v súlade so Zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, podľa týchto VOP.

   3. Termín alebo Dodacia lehota – termín jednoznačne určený dňom, mesiacom a rokom, v ktorom je poskytovateľ pri splnení podmienok stanovených týmito VOP, povinný vykonať dodávku individuálnej zakázky. V prípade individuálnej zakázky je termín oprávnený jednostranne určiť poskytovateľ, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svojich časových a prevádzkových možnostiach. Termín je uvedený v akceptácií objednávky. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi dodávku v súlade s harmonogramom uvedenom v akceptácií objednávky. V prípade omeškania s predaním podkladov nutných pre vytvorenie dodávky na strane objednávateľa je poskytovateľ oprávnený predĺžiť termí pre predanie dodávky.

   4. Akceptácia poskytovateľa – elektronické potvrdenie objednávateľovi objednávky poskytovateľom e-mailom s uvedením následujúcich údajov: identifikačné údaje poskytovateľa, prehlásenie poskytovateľa o jeho schopnosti dodávku pre objednávateľa poskytnúť, doba trvania zmluvy, termín doručenia dodávky poskytovateľom objednávateľovi, výška odmeny poskytovateľa a jej splatnosť, výška zálohy a jej splatnosť.

   5. Práce navyše – práce vykonané poskytovateľom na dodávke nad rámec toho čo je v zmluve zjednané alebo zmluvou výslovne predpokladané, ktoré sú objednávateľom vyžadované k dosahovaniu jeho cieľov alebo zámerov. Za práce navyše sa považuje každá zmena, ktorú bude objednávateľ požadovať od poskytovateľa na už odsúhlasenej časti dodávky. Za prácu navyše je považovaná tiež každá ďalšia funkcia, ktorú bude objednávateľ požadovať od poskytovateľa nad rámec špecifikácie dodávky uvedene v akceptácií objednávky. Potom, čo objednávateľ špecifikuje svoj požiadavok práce navyše, vypracuje zhotoviteľ jej cenovú kalkuláciu vrátane časového harmonogramu jej realizácie a spôsobu úhrady, ktorú zašle objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prácu navyše je poskytovateľ povinný vykonať až na výslovný samostatný požiadavok objednávateľa a za podmienok s ním dohodnutých v obojstranne odsúhlasenom dodatku ku zmluve, a to aj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

   6. Záloha – finančné plnenie objednávateľa v prospech poskytovateľa pred započatím poskytovateľa s vykonaním dodávky. Výška zálohy a jej splatnosť určí jednostranne poskytovateľ s ohľadom na náročnosť dodávky. Záloha tvorí však najmenej 40% z ceny dodávky.

   7. Faktúra – daňový doklad - vyúčtovanie o výške úhrady objednávateľa za odobranú dodávku, ktorá má všetky zákonné náležitosti, vytvorené a distribuované v elektronickej podobe (napr. pdf).

  5. Definícia technických parametrov tarifov:

   Lite Basic Business Enterprise
   Cena prenájmu (bez DPH) 290 Kč / mesiac 790 Kč / mesiac 1 490 Kč / mesiac 2 490 Kč / mesiac
   Počet polžiek 100 1 000 5 000 50 000
   Diskový priestor 100 MB 500 MB 1 000 MB 2 000 MB
   Počet objednávateľov 1 2 5 neobmedzene
   Technická podpora Basic Basic Basic Standard
   FUP 10 GB / mesiac 20 GB / mesiac 20 GB / mesiac 40 GB / mesiac
   Úmerná návštevnosť 10 000 UIP / deň 20 000 UIP / deň 20 000 UIP / deň 40 000 UIP / deň
 3. Uzatvorenie zmluvy

  1. Postup pri uzavretí zmluvy

   1. Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená v okamihu dokončenia objednávky služby Rocketoo (ďalej len „služba“). Odoslaním tejto objednávky potvrdzuje osoba, ktorá tak učinila, že je s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje. VOP sú k dispozícií na adrese https://www.rocketoo.sk/obchodne-podmienky.

   2. Pre uzavretie zmluvy podľa týchto VOP môžu byť použité prostriedky komunikácie na dialku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

   3. Zmluva vstupuje v platnosť dňom uhradenia výzvy k platbe, ktorá bola objednávateľovi poslaná na e-mail po odoslaní objednávkového formulára.

   4. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky podľa harmonogramu predať poskytovateľovi všetky potrebné podklady a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy.

   5. Pre účely týchto VOP, zmluvy a vzájomnej spolupráce súhlasí objednávateľ výslovne s tým, že ak sa k akýmkoľvek podkladom, harmonogramom, oznámeniam, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam poskytovateľa aktívne nevyjadrý do 3 pracovních dní, bude poskytovateľ považovať všetky svoje návrhy za schválené objednávateľom.

  2. Individuálna zákazka

   1. Vystaveniu objednávky zvyčajne predchádza cenová ponuka poskytovateľa uvedená na jeho produktových stránkach, alebo je daná na základe dopytu objednávateľa.

   2. Všetky ponuky poskytovateľa zostávajú nezáväzné, ak nie je v ponuke výslovne uvedené niečo iné. Uzavretie zmlúv a ostatné ujednania sa stávajú záväznými až akceptáciou poskytovateľa. Nepatrné, technicky podmienené odchylky od ponuky si vyhradzuje poskytovateľ tiež po akceptácií dodávky.

   3. Objednnávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nebudú s predmetnou ponukou, ak bola vykonaná na základe dopytu objednávateľa, akýmkoľvek spôsobom oboznamovať tretie osoby, pretože sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 17 Občianskeho zákonníku. Objednávateľ zodpovedá za spôsobenú škodu a ušlí zisk.

  3. Storno objednávky

   1. Storno objednávky zo strany objednávateľa - Objednávateľ môže zrušiť svoju objednávku do 3 dní od záväznej akceptácie objednávky. Objednávka musí byť zrušená telefonicky na tel. čísle: +420 775 940 635 a potvrdená e-mailom. Ak nie je možné zrušiť objednávku telefonicky, je vo výnimočných prípadoch možné zaslať storno objednávky len na e-mail: chceme@rocketoo.cz. Objednávateľ vždy uvedie číslo svojej objednávky prípadne aj dôvod stornovania. Ak sa objednávateľ rozhodne zrušiť objednávku po lehote 3 dní, je možné tak učiniť podľa bodu „Odstúpenie od zmluvy“.

   2. Storno objednávky zo strany poskytovateľa - Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je zo závažných dôvodov schopný splniť termín dodávky individuálnej zákazky, dodávku už neposkytuje, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena dodávky. V prípade, že táto situácia nastane, bude poskytovatľ objednnávateľa kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a prípadne sa poskytovateľ s objednávateľom dohodnú na ďalšom postupe. V prípade, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka len zrušená.

 4. Cena

  1. Cena služby je určená v závislostí na type objednaného tarifu v súlade so zmluvou. V tejto cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby poskytovateĺa. Práca navyše je poskytovateľom účtovaná na základe individuálnej dohody, zpravidla hodinovou sadzbou zjednanou so záujemcom o tieto služby.

  2. Cenníky vydávané poskytovateľom, ako aj ústne a telefonické informácie či informácie poskytované prostredíctvom internetových stránok o cenách dodávky sú informatívne, zo strany poskytovateľa nezáväzné a objednávateľom nevymáhateľné. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, prípadne aj ceny dodávky bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.

  3. Pre upresnenie ceny a špecifikácie individuálnej zákazky je objednávateľ oprávnený si vyžiadať záväznú cenovú ponuku (ďalej len „záväzná cenová ponuka“), ktorej platnosť je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, ak nie je uvedené inak.

  4. Pre cenovú kalkuláciu dodávky platia ceny, uvedené v platnej záväznej cenovej ponuke poskytovateľa, alebo ceny platné v okamihu priatia objednávky. Ceny dodávky uvedené v cenovej ponuke nezahŕňajú žiadne súvisiace služby, ak nie je výslovne uvedené inak. Požiadavok na poskytnutie súvisiacích služieb je potreba výslovne uviesť v objednávke.

  5. Špeciálna akčná ponuka dodávky je platná len pri odbere uvedeného množstva či druhu dodávok, a to vždy len do stanoveného termínu a včasnej úhrady zálohy.

  6. Ak je dohodnutá úhrada podľa hodinovej sadzby, robí sa vyúčtovanie na základe záznamu o vykonaní práce, ktorý vedie každý pracovník poskytovateľa. Fakturácia sa robí mesačne dodatočne.

 5. Platobné podmienky

  1. Objednávateľ robí úhrady vždy na základe elektronických zálohových faktúr zaslaných poskytovateľom, so splatnosťou minimálne 5 dní odo dňa vystavenia. Úhrada je vykonaná bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v zálohovej faktúre.

  2. Povinnosť objednávateľa uhradiť svoj záväzok voči poskytovateľovi riadne podľa údajov zo zaslanej zálohovej faktúry a včas je splnená dátumom pripísania platenej zjednanej čiastky na účet poskytovateľa uvedený na faktúre.

  3. V prípade, že objednávateľ nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom schopný z akéhokoľvek dôvodu vykonať jej úhradu, je povinný neodkladně kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť s nim zmenu platobných podmienok. Ak tak neučiní, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia. Pri oneskorení s úhradou odošle poskytovateľ postupne objednávateľovi upomienky. Pri tretej upomienke je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi ďalšiu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 4,- € bez DPH a súčasne pozastaviť back-end časť e-shopu a pozastaviť funkciu zasielania informácií o nových objednávkach v e-shope na e-mail objednávateľa. V rámci štvrtej upomienky je poskytovateľ oprávnený účtovať ďalšiu jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 8,- € bez DPH.

  4. Ak nesplní objednávateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške, je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia až do uhradenia záväzku objednávateľa v plnej výške vrátane zjednaných úrokov (penále), resp. zmluvných pokút za oneskorenú úhradu. Prerušenie plnenia nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť všetky splatné záväzky, hradiť naďalej mesačné platby za predmet plnenia a uhradiť poskytovateľovi zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhradu škody.

  5. Ak nesplní objednávateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške, je poskytovateľ oprávnený predať pohľadávku/pohľadávky externej firme k ich riadnemu vymáhaniu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúcich z vymáhania pohľadávky.

 6. Dodacie podmienky

  1. Dodanie dodávky

   1. Poskytovateľ je povinný umožniť objednávateľovi prístup do administrátorského rozhrania e-shopu a o tejto skutočnosti ho informovať. Poskytovateľ v žiadnom prípade neposkytuje zdrojové kódy aplikácií.

   2. Objednávateľ je povinný dodávku neodkladne skontrolovať po oznámení o jej sprevádzkovaní. Skutočnosť o nájdenej závade je objednávateľ povinný neodkladne oznámiť poskytovateľovi a dohodnúť ďalší postup. Objednávateľ je povinný vytknúť vady dodávky najneskôr dva dni po oznámení o jej sprevádzkovaní.

  2. Aktualizácie, servisné služby a technická podpora

   1. Poskytovateľ zaistí objednávateľovi následujúce servisné služby:

    • pod heslom zabezpečený prístup pre administráciu e-shopu – trvalý prístup pre administráciu dohodnutých častí prezentácie prostredníctvom webového rozhrania (HTTP),

    • prístup k rozhraniu technickej podpory, ktoré slúži ako hlavný komunikačný kanál pre riešenie požiadavkov,

    • telefonická/e-mailová technická podpora k obsluhe systému (rozsah max. 5 požiadaviek/mesiac).

   2. Poskytovateľ bude robiť bezplatné aktualizácie jadra dodávky (ďalej len „aktualizácie“). Aktualizácie sa týkajú administrácie dodávky a jadra systému. Netýkajú sa prezentačnej časti aplikácie (front-end).

   3. Aktualizácie sú objednávateľovi vykonávane na serveroch poskytovateľa automaticky a bez poplatkov. Poskytovateľ však môže po predchádzajúcom oznámení túto službu spoplatniť.

   4. O periodicite a rozsahu aktualizácií rozhoduje poskytovateľ. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky niesú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na rozhodnutí poskytovateľa.

   5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či pozastaviť prevádzku dodávky na dobu potrebnú k vykonaniu aktualizácie. Poskytovateľ neručí za prípadné finančné straty objednávateľa spôsobené pozastavením prevádzly dodávky z dôvodu aktualizácie.

   6. Poskytovateľ priebežne informuje objednávateľa o aktualizáciách a updates v administračnom rozhraní e-shopu.

   7. Poskytovateľ nemôže ručiť za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.

  3. Trvanie a ukončenie Zmluvy

   1. Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzavrenia, ak nie je zjednané inak.
    Zmluva je vždy uzavretá na dobu neurčitú. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac a začína prvým dňom následujúceho fakturačného obdobia po podaní písomnej, alebo elektronickej výpovedi.

   2. K ukončeniu zmluvy dôjde:

    • na základe písomnej dohody strán o ukončení zmluvy,

    • alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne bežať prvým dňom mesiaca následujúceho fakturačného obdobia po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami zjednané v zmluve inak.

   3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na ňu zavedená nútená správa, bolo u nej zahájené a prebieha insolvenčné riadenie, bol u nej zamietnútý návrh na zahájenie insolvenčného riadenia pre nedostatok majetku, alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia).

   4. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností poskytovateľa podľa zmluvy, ktoré poskytovatľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na takéto neplnenie. Za takéto porušenie sa však nepovažuje prerušenie plnenia podľa odst. 5.4.

   5. Poskytovateľ je oprávnený odsúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany objednávateľa, za ktoré sa považuje:

    • oneskorenie s úhradou splatnej pohľadávky vyučtovanej poskytovateľom objednávateľovi podľa zmluvy, ktorá trvá dlhšie, ako 14 (štrnásť) dní,

    • alebo opakované oneskorenie s úhradou splatnej pohľadávky vyučtovanej poskytovateľom objednávateľovi podľa zmluvy,

    • alebo v prípade preukázateľného porušenia autorských práv zo strany objednávateľa,

    • alebo poskytnutiu dodávky zakúpenej objednávateľom od poskytovateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa,

    • alebo iné podstatné porušenie povinností objednávateľa stanovených mu zmluvou.

   6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem:

    • tých, ktoré vzhľadom k ich povahe a podľa vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy, hlavne práva a povinnosti obsiahnuté v ujednaniach o náhrade škody, zmluvných pokutách, povinnosti mlčanlivosti alebo ustanovenia na ochranu autorských práv poskytovateľa,

    • a povinnosti objednávateľa k úhrade splatných záväzkov, poprípade ceny za skutočne poskytnutú dodávku alebo jej časti.

   7. K okamihu účinku odstúpenia od zmluvy:

    • zanikajú vystavené objednávky (alebo ich časť) na dodávky, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané alebo poskytnuté; vo vzťahu k dodávkam, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zostáva zmluva v platnosti a objednávateľ je povinný za také dodávky poskytovateľovi zaplatiť zjednanú cenu, strany sa však môžu dohodnúť odlišne,

    • má poskytovateľ právo vyúčtovať dodávky, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, alebo vyúčtovať skutočné vykonanie dodávky, a objednávateľ je povinný za takéto dodávky zaplatiť zjednanú cenu.

   8. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o akejkoľvek reklamnej a marketingovej akcii, ktorá môže spôsobiť nadmernú, alebo neúmerne veľkú návštevnosť produktu a musí vyčkať na schválenie zo strany poskytovateľa, že je produkt schopný takúto návštevnosť zvládnuť. V prípade, že tak neučiní s dostatočným predstihom, má poskytovateľ možnosť prevádzku produktu pozastaviť, ak ten svojou nadmernou záťažou obmedzuje server na ktorom je umiestnený.

   9. Všetky oznámenia týkajúce sa zániku zmluvy musia býť doručené poštou formou doporučeného dopisu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takejto skutočnosti dozvedel.

 7. Práva a povinnosti objednávateľa

  1. Objednávateľ zodpovedá za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na virtuálnom servery a zaväzuje sa všetky služby využívať len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, mezinárodnými zmluvami, ktorými je Sloenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.

  2. Objednávateľ nieje oprávnený používať produkt a služby k šíreniu SPAMu, ktoré by mohly príjemcov obťažovať alebo mravne a psychicky poškodiť. V prípade, že bude poskytovateľ v náväznosti na nežiadúce rozoslanie SPAMu objednateľom umiestnený na spam listy, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu a to v minimálnej výške 190 €.

  3. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby pre šírenie pornografického alebo warez materiálu.

  4. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva poskytovateľa alebo by mohol spôsobiť znevýhodnenie ostatných zákazníkov poskytovateľa pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera.

  5. V prípade, že poskytovateľ vyzve objednávateľa k odstráneniu svojich dát, ktoré poškodzujú0 programové alebo technické prostriedky serveru, je objednávateľ povinný odstrániť tieto dáta neodkladne, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy objednávateľovi. Ak tak objednávateľ neučiní, má poskytovateľ právo jednostranne pozastaviť prevádzku služby. O pozastavení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

  6. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s poskytovateľom, zároveň sa objednávateľ zaväzuje nepoužívať pre prístup do adminstrácie anonymizér. Objednávateľ sa zaväzuje udržovať tieto údaje aktuálne.

  7. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje ku zriadeným službám pred zneužitím 3. stranou.

  8. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať poskytovateľa o všetkých poruchách a závadách prevádzky služby prostredníctvom e-mailu na adresu: podpora@rocketoo.cz.

  9. Užívateľ súhlasí s tým, že v spodnej časti (pätičke) e-shopu budú uvedené informácie o poskytovateľovi, ako majiteľovi príslušných licenčných oprávnenia v zmysle autorského zákona.

  10. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah svojho e-shopu aj za celý obsahový materiál, ktorý zverejňuje. Poskytovateľ je v tomto ohľade v plnej miere zbavený právnej zodpovednosti. Objednávateľ podniká na svoju vlastnú zodpovednosť.

 8. Práva a povinnosti poskytovateľa

  1. Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť preádzku serveru, a to v čase nevyhnutne nutnom, hlavne z dôvodu údržby a úprav zariadení, ktoré priamo ovlplyvňujú beh služieb objednaných objednávateľom. Poskytovateľ v prípade, že je to možné, informuje o výpadku objednávateľa dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu. Ak je výpadok spôsobený poskytovateľom dlhší ako 24 hodin, znižuje sa čiastka za služby o pomernú čiastku počtu dní v mesiaci, kedy nebol server v prevádzke.

  2. Poskytovateľ má právo viesť elektronickú databázu svojich objednávateľov, monitorovať a archivovať všetky vykonané operácie na svojich zariadeniach za účelom vyhodnocovania a zlepšovania poskytovaných služieb, a to v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  3. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť, že se blíži koniec obdobia, kedy má objednávateľ predplatenú službu. Poskytovateľ tak urobí pomocou e-mailu, ktorý odošle objednávateľovi minimálne 10 dní pred koncom zjedaného obdobia.

  4. Poskytovateľ neodpovedá za prípadné finančné straty, materiálne straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohly vzniknúť nedostupnosti služby, poškodením alebo strátou dát objednávateľa. V prípade nedostupnosti služby preukázateľne zavinenej poskytovateľom, odpovedá poskytovateľ za škodu do výšky 30% čiastky zaplatenej objednávateľom za službu k celkovej dobe nedostupnosti služby.

  5. V prípade, že poskytovateľ zistí alebo má dôvodne podozrenie na podvodné jednanie objednávateľa voči svojim zákazníkom má právo službu dočasne alebo aj trvalo zneaktivniť.

 9. Ochrana osobných údajov

  1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje svojich užívateľov podľa Podmienok ochrany osobných údajov.

 10. Záverečné ustanovenia

  1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť VOP. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, poprípade zašle novú verziu objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po takejto úprave VOP objednávateľ tieto úpravy VOP akceptuje v plnom rozsahu.

  2. Všetky zmeny a dodatky konkrétnej zmluvy musia byť učinené písomnou formou, alebo v súlade s týmito VOP a podpísané štatutárnymi zástupcami poskytovateľa a objednávateľa.

  3. Uzavreté zmluvy sú archivované poskytovateľom v elektronickej poddobe, poprípade písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi poskytovateľom a objednávateľom a jazykom zmluvy je český alebo slovenský jazyk.

  4. Každá zo strán má povinnosť bezodkladne informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.

  5. Objednávateľ nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, či už z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takýto súhlas nebude bezdôvodne odoprený.

  6. Tieto VOP sú platné a účinné ku dňu 25.5.2018.

Odštartujte váš on-line predaj!

S e-shopom Rocketoo predávate svoje produkty jednoducho kdekoľvek.